PERSONAL DATA PROTECTION LAW KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU FIRST CHAPTER BİRİNCİ BÖLÜM ARTICLE 1 – (1) The purpose of this Law is to protect fundamental rights and freedoms of persons, particularly the right to privacy, with respect to processing of personal data and to set forth obligations, principles and procedures which shall be binding upon natural or legal persons who process personal data. MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Scope Kapsam ARTICLE 2 – (2) The provisions of this Law shall apply to natural persons whose personal data are processed and to natural or legal persons processing such data wholly or partially by automated means or by non-automated means which provided that form part of a data filing system. MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Definitions Tanımlar ARTICLE 3 – (1) For the purposes of this Law: MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; (a) “Explicit consent” means freely given, specific and informed consent, a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, (b) “Anonymization” means rendering personal data impossible to link with an identified or identifiable natural person, even through matching them with other data, b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, (c) “President” means President of the Personal Data Protection Authority, c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, (ç) “Data subject” (natural person concerned) means the natural person, whose personal data are processed, ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (d) “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person, d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, (e) “Processing of personal data” means any operation which is performed on personal data, wholly or partially by automated means or non-automated means which provided that form part of a data filing system, such as collection, recording, storage, protection, alteration, adaptation, disclosure, transfer, retrieval, making available for collection, categorization, preventing the use thereof, e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, (f) “Board” means the Personal Data Protection Board, f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, (g) “Authority” means the Personal Data Protection Authority, g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, (ğ) “Data Processor” means the natural or legal person who processes personal data on behalf of the data controller upon its authorization, ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, (h) “Data filing system” means the system where personal data are processed by being structured according to specific criteria, h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, (ı) “Data Controller” means the natural or legal person who determines the purposes and means of processing personal data and is responsible for the establishment and management of the data filing system. ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. CHAPTER TWO İKİNCİ BÖLÜM Processing of Personal Data Kişisel Verilerin İşlenmesi General Principles Genel ilkeler ARTICLE 4 – (1) Personal data shall only be processed in compliance with procedures and principles laid down in this Law or other laws. MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. (2) The following principles shall be complied within the processing of personal data: (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: a) Lawfulness and fairness a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Being accurate and kept up to date where necessary. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Being processed for specified, explicit and legitimate purposes. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) Being relevant, limited and proportionate to the purposes for which they are processed. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) Being stored for the period laid down by relevant legislation or the period required for the purpose for which the personal data are processed. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Conditions for processing personal data Kişisel verilerin işlenme şartları ARTICLE 5 – (1) Personal data shall not be processed without explicit consent of the data subject. MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Personal data may be processed without seeking the explicit consent of the data subject only in cases where one of the following conditions is met: (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) It is expressly provided for by the laws. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) It is necessary for the protection of life or physical integrity of the person himself/herself or of any other person, who is unable to explain his/her consent due to the physical disability or whose consent is not deemed legally valid. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Processing of personal data of the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) It is necessary for compliance with a legal obligation to which the data controller is subject. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) Personal data have been made public by the data subject himself/herself. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Data processing is necessary for the establishment, exercise or protection of any right. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) Processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Conditions for processing of Special categories of personal data Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları Article 6 – (1) Personal data relating to the race, ethnic origin, political opinion, philosophical belief, religion, religious sect or other belief, appearance, membership to associations, foundations or trade-unions, data concerning health, sexual life, criminal convictions and security measures, and the biometric and genetic data are deemed to be special categories of personal data. MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) It is prohibited to process special categories of personal data without explicit consent of the data subject. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Personal data, except for data concerning health and sexual life, listed in the first paragraph may be processed without seeking explicit consent of the data subject, in the cases provided for by laws. Personal data concerning health and sexual life may only be processed, without seeking explicit consent of the data subject, by the persons subject to secrecy obligation or competent public institutions and organizations, for the purposes of protection of public health, operation of preventive medicine, medical diagnosis, treatment and nursing services, planning and management of health-care services as well as their financing. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Adequate measures determined by the Board shall be also taken while processing the special categories of personal data (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Erasure, destruction or anonymization of personal data Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi ARTICLE 7 – Despite being processed in compliance with the provisions of this Law and other relevant laws, personal data shall be erased, destructed or anonymized by the data controller, ex officio or on the request of the data subject, in the event that the reasons for the processing no longer exist. MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. (2) The Provisions of other laws relating to the erasure, destruction or anonymization of personal data are reserved. (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (3) Procedures and principles for the erasure, destruction or anonymization of personal data shall be laid down through by-law. (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Transfer of personal data Kişisel verilerin aktarılması ARTICLE 8 – (1) Personal data shall not be transferred without explicit consent of the data subject. MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Personal data may be transferred without seeking explicit consent of data subject upon the existence of one of the conditions provided for in: (2) Kişisel veriler aşağıda belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. a) the second paragraph of Article 5, a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, b) the third paragraph of Article 6, provided that sufficient measures are taken. b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, (3) The Provisions of other laws relating to transfer of personal data are reserved. (3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Transfer of personal data abroad Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ARTICLE 9 – (1) Personal data shall not be transferred abroad without explicit consent of the data subject. MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. (2) Personal data may be transferred abroad without explicit consent of data subject upon the existence of one of the conditions referred to in Article 5(2) and Article 6(3) of the Law and if in the country where personal data are to be transferred; (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; (a) Adequate protection is provided. a) Yeterli korumanın bulunması, (b) Adequate protection is not provided, upon the existence of commitment for adequate protection in writing by the data controllers in Turkey and in the relevant foreign country and authorisation of the Board. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. (3) The Board determines and announces the countries with adequate protection. (3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. (4) The Board shall decide whether there is adequate protection in the foreign country and whether such transfer is permitted under the sub-paragraph (b) of second paragraph, by evaluating the followings and by receiving the opinions of relevant institutions and organizations, where necessary: (4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine; a) the international conventions to which Turkey is a party, a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, b) the state of reciprocity relating to data transfer between the requesting country and Turkey, b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, c) the nature of the data, the purpose and duration of processing regarding each concrete, individual case of data transfer, c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, ç) the relevant legislation and its implementation in the country to which the personal data are to be transferred, ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, d) the measures committed by the data controller in the country to which the personal data are to be transferred, d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir. 5) Without prejudice to the provisions of international agreements, in cases where interest of Turkey or the data subject will seriously get harmed, personal data, may only be transferred abroad upon the authorisation to be given by the Board after receiving the opinions of relevant public institutions and organizations. (5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. 6) The Provisions of other laws relating to the transfer of personal data abroad are reserved. (6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. CHAPTER THREE ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Rights and Obligations Haklar ve Yükümlülükler Obligation of Data Controller to Inform Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ARTICLE 10 – (1) At the time when personal data are obtained, the data controller or the person authorised by it is obliged to inform the data subjects about the following: MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; a) the identity of the data controller and of its representative, if any, a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) the purpose of processing of personal data; b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c) to whom and for which purposes the processed personal data may be transferred, c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) the method and legal basis of collection of personal data, ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, d) other rights referred to in Article 11. d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Rights of The Data Subject İlgili kişinin hakları ARTICLE 11 – (1) Each person has the right to request to the data controller about him/her; MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) to learn whether his/her personal data are processed or not, a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) to demand for information as to if his/her personal data have been processed, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) to learn the purpose of the processing of his/her personal data and whether these personal data are used in compliance with the purpose, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) to know the third parties to whom his personal data are transferred in country or abroad, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) to request the erasure or destruction of his/her personal data under the conditions referred to in Article 7, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) to request reporting of the operations carried out pursuant to sub-paragraphs (d) and (e) to third parties to whom his/her personal data have been transferred, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) to object to the occurrence of a result against the person himself/herself by analyzing the data processed solely through automated systems, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) to claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of his/her personal data. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Obligations concerning data security Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ARTICLE 12- (1) The data controller is obliged to take all necessary technical and organizational measures to provide an appropriate level of security for the purposes of: MADDE 12- (1) Veri sorumlusu; a) preventing unlawful processing of personal data, a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) preventing unlawful access to personal data, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) ensuring protection of personal data. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. (2) In case the processing of personal data is carried out by another natural or legal person on behalf of the data controller, the data controller shall jointly be responsible with these persons for taking the measures laid down in the first paragraph. (2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. (3) The data controller is obliged to carry out the necessary audits, or have them made, in its own institution or organization, in order to ensure the implementation of the provisions of this Law. (3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. (4) The data controllers and data processors shall not disclose the personal data that they have learned to anyone contrary to the provisions of this Law, neither shall they use such data for purposes other than that for which the personal data have been processed. This obligation shall continue even after the end of their term of office. (4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (5) In case the data processed are obtained by others by unlawful means, the data controller shall communicate the breach to the data subject and notify it to the Board within the shortest time. Where necessary, the Board may announce such breach at its official website or through in any other way it deems appropriate. (5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. CHAPTER FOUR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Request, Complaint and Data Controllers’ Registry Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili Request to the Data Controller Veri sorumlusuna başvuru ARTICLE 13- (1) The data subject shall make the requests relating to the implementation of this Law to the data controller in writing or by other means to be determined by the Board. MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. (2) The data controller shall conclude demands in the request within the shortest time by taking into account the nature of the demand and at the latest within thirty days and free of charge. However if the action requires an extra cost, fees may be charged in the tariff determined by the Board. (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. (3) The data controller shall act on the request or refuse it together with justified grounds and communicate its response to the data subject in writing or by electronic means. In case the demand in the request is accepted, it shall be fulfilled by the data controller. If the request is made due to fault of the data controller, the fee is refunded to data subject. (3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Complaint to the Board Kurula şikâyet ARTICLE 14 – (1) If the request is refused, the response is found insufficient or the request is not responded within the specified time period, the data subject may lodge a complaint with the Board within thirty days as of he or she learns about the response of the data controller, or within sixty days as of the request date, in any case. MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. (2) A complaint shall not be lodged before exhausting the remedy of the request to the data controller pursuant to Article 13. (2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. (3) The right to compensation, under the general provisions, of those whose personal rights are violated, is reserved. (3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır. Procedures and principles of the examination ex officio or upon complaint Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları ARTICLE 15 – (1) The Board shall carry out the necessary examination on the matters falling within its task upon complaint or ex officio where it has learnt about the alleged infringement. MADDE 15- (1) Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. (2) The notices and complaints not meeting conditions pursuant to Article 6 of the Law No. 3071 of 1/11/1984 on the Use of Right to Petition shall not be examined. (2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz. (3) Except for the information and documents having the status of state secret, the data controller shall send the information and documents demanded by the Board related to the subject of examination within fifteen days, and shall enable, where necessary, on-the-spot examination. (3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır. (4) Upon complaint, the Board examines the demand and gives an answer to the data subjects. In case it is not responded in sixty days from the date of complaint the demand shall be deemed refused. (4) Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. (5) As a result of the examination made upon complaint or ex officio, in cases where it is understood that an infringement exists, the Board shall decide that the identified infringements shall be remedied by the relevant data controller and notify this decision to the relevant parties. This decision shall be implemented without delay and within thirty days at the latest after the notification, (5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. (6) As a result of the examination made upon complaint or ex officio, in cases where it is determined that the infringement is widespread, the Board shall take a resolution on this matter and publishes this resolution. Prior to taking the resolution, the Board may also receive the opinions of the relevant institutions and organisations, if needed. (6) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir. (7) The Board may decide to stop the processing of personal data or transfer of personal data abroad in the case damages which are difficult or impossible to compensate for, and in the event of explicit infringement of the law. (7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir. Data Controllers’ Registry Veri Sorumluları Sicili ARTICLE 16 – (1) Under the supervision of the Board, the Data Controllers’ Registry shall be kept by the Presidency and be made publicly available. MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. (2) Natural or legal persons who process personal data shall register with the Data Controllers’ Registry prior to the start of data processing. However, by taking into account the objective criteria set by the Board such as the nature and quantity of the data processed, that data processing is laid down in a law, or transferring the data to third parties, the Board may provide derogation from the obligation of registration with the Data Controllers’ Registry. (2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. (3) Application for registration with the Data Controllers’ Registry shall be made with a notification including: (3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır: a) The identity and address of the data controller and of its representative, if any, a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri. b) The purpose for which the personal data will be processed, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği. c) The explanations relating to group(s) of persons subject to the data and the data categories of these persons, c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar. ç) The recipients or groups of recipients to whom the personal data may be transferred, ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları. d) The personal data which are envisaged to be transferred abroad, d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler. e) The measures taken concerning the security of personal data. e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler. f) The maximum storage period necessary for the purpose for which personal data are processed. f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. (4) Any changes in the information given pursuant to the third paragraph shall be immediately notified to the Presidency (4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir. (5) Other procedures and principles relating to the Data Controllers’ Registry shall be laid down through a by-law. (5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. CHAPTER FIVE BEŞİNCİ BÖLÜM Crimes and Misdemeanours Suçlar ve Kabahatler Crimes Suçlar ARTICLE 17 – (1) Articles 135 to 140 of Turkish Penal Code No. 5237 of 26/9/2004 shall be applied to the crimes concerning personal data. MADDE 17- (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır. (2) Those who do not erase or anonymize personal data as contrary to the provision of Article 7 of this Law shall be punished in accordance with Article 138 of the Law No. 5237. (2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır. Misdemeanours Kabahatler ARTICLE 18 – (1) For the purposes of this Law; MADDE 18- (1) Bu Kanunun; a) For those who do not fulfil the obligation to inform provided for in Article 10 shall be imposed to pay an administrative fine of 5.000 to 100.000 TL, a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar, b) For those who do not fulfil the obligations related to data security provided for in Article 12 shall be imposed to pay an administrative fine of 15.000 to 1.000.000 TL, b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, c) For those who do not fulfil the decisions issued by the Board pursuant to Article 15 shall be imposed to pay an administrative fine of 25.000 to 1.000.000 TL, c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, ç) For those who act contrary to the obligations for registry with the Data Controllers’ Registry and for notification provided for in Article 16 shall be imposed to pay an administrative fine of 20.000 to 1.000.000 TL. ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. (2) The administrative fines provided for in this article shall be applied to the natural persons and the private law legal persons who are the data controllers. (2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır. (3) In the event that the actions listed in the first paragraph be committed within the public institutions and organizations as well as the public professional organizations, the disciplinary provisions shall be applied to the civil servants and other public officers employed in the relevant public institutions and organisations and those employed in the public professional organizations upon the notice of the Board and the result is reported to the Board. (3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir. CHAPTER SIX ALTINCI BÖLÜM The Personal Data Protection Authority and its Organization Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat The Personal Data Protection Authority Kişisel Verileri Koruma Kurumu ARTICLE 19 – (1) Personal Data Protection Authority, which is a public legal entity and has administrative and financial autonomy, has been established to carry out duties conferred on it under this Law. MADDE 19- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. (2) The Authority is affiliated to the Minister assigned by the President of the Republic. (2) Kurum Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkilidir. (1) (3) The Headquarters of the Authority is in Ankara (3) Kurumun merkezi Ankara’dadır. (4) The Authority is composed of the Board and the Presidency. Decision making body of the Authority is the Board. (4) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur. Duties of the Authority Kurumun görevleri ARTICLE 20 – (1) The duties of the Authority are as follows; MADDE 20- (1) Kurumun görevleri şunlardır: (a) to follow the latest developments in the legislation and practices, make evaluations and recommendations, conduct researches and investigations or have them conducted, within its field of duty. a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. (b) to cooperate with public institutions and organisations, non-governmental organizations, professional associations or universities within its field of duty, if needed. b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak. (c) to follow and evaluate the latest international developments on personal data; and within its field of duty cooperate with international organisations and participate in the meetings c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak. (ç) to transmit the annual activity report to the Presidency of the Republic of Turkey, the Committee on Human Rights Inquiry of Grand National Assembly of Turkey. ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna (…) (2) sunmak. (2) (d) to carry out other duties provided by laws. d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Personal Data Protection Board Kişisel Verileri Koruma Kurulu (3) ARTICLE 21 – (1) The Board shall perform and exercise the duties and powers conferred on it under this law and other legislation, independently and under its own responsibility. No body, authority, office or person shall give orders and instructions, recommendations or suggestions to the Board on matters falling within the scope of its duties and powers. MADDE 21- (1) Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz. (2) The Board consists of nine members. Five members of the Board shall be elected by the Grand National Assembly of Turkey; four members shall be elected by the President of the Republic of Turkey. (2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. (3) (3) The following conditions shall be met to be a member of the Board: (3) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) to have knowledge and experience on the issues in the field of duty of the Authority. a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak. b) to have the necessary qualifications specified in points (1), (4), (5), (6) and (7) of sub-paragraph (A) of first paragraph of Article 48 of the Civil Servants Law No. 657 of 14/7/1965. b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak. c) Not being a member of any political party. c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak. ç) Having a bachelor degree of at least four years. ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak. d) (Repealed: 2/7/2018 – Decree Law – Article 703/163) d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.) (4) (Repealed: 2/7/2018 – Decree Law – Article 703/163) (4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.) (5) The Grand National Assembly of Turkey shall elect the Board members on the basis of the following procedure: (5) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurula üye seçimini aşağıdaki usulle yapar: a) Persons twice as many as the number of members to be determined in proportion to the number of deputies of political party groups shall be nominated for election and the members of the Board shall be elected by the Plenary of the Grand National Assembly of Turkey from among these candidates on the basis of the number of deputies allocated to each political party. However, no negotiation shall be held and no decision shall be taken at political party groups regarding whom to vote for in the elections to be held in the Grand National Assembly of Turkey. a) Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasi parti gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. b) The election of the members of the Board shall be made within ten days after the nomination and announcement of the candidates. The unified ballot lists for candidates nominated by political party groups shall be issued in separate list. Votes shall be cast by marking the specific place across the names of the candidates. Votes given more than the number of members to be elected to the Board from the quota of political party groups determined in accordance with the second paragraph shall be deemed invalid. b) Kurul üyelerinin seçimi, adayların belirlenerek ilanından sonra on gün içinde yapılır. Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler hâlinde birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Siyasi parti gruplarının ikinci fıkraya göre belirlenen kontenjanlarından Kurula seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır. c) Provided that the quorum of decision is ensured, candidates who have the most of the votes for the number of vacancies shall be deemed to have been elected. c) Karar yeter sayısı olmak şartıyla seçimde en çok oyu alan boş üyelik sayısı kadar aday seçilmiş olur. ç) The election for the renewal of the members shall be held two months before the expiration of their term of office; should there be a vacancy in the membership positions for any reason, there shall be an election within one month as of the date of vacancy; or if the date of vacancy coincides with the recess of the Grand National Assembly of Turkey, the election shall take place within one month from the end of the recess, by employing the same procedure. During these elections, the allocation of the vacant membership positions to the political party groups shall be made by considering the number of the elected members from the political party groups’ quotas in the first election and the current proportions of the political party groups. ç) Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. (6) Forty-five days before the expiration of the term of office or in case of expiration of term of office by any reason of the members elected by the President of the Republic of Turkey (…) (1), the Authority shall notify the Presidency of the Republic of Turkey of the situation in fifteen days (…). A new election shall take place one month before the expiration of term of office of the members. Should there be a vacancy in these memberships before the expiration of term of office, there shall be an election within fifteen days as of the date of notification.(1) (6) Cumhurbaşkanı (…) (1) tarafından seçilen üyelerden birinin görev süresinin bitiminden kırk beş gün önce veya herhangi bir sebeple görevin sona ermesi hâlinde durum, on beş gün içinde Kurum tarafından, Cumhurbaşkanlığına (…)(1) bildirilir. Üyelerin görev süresinin dolmasına bir ay kala yeni üye seçimi yapılır. Bu üyeliklerde, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde ise bildirimden itibaren on beş gün içinde seçim yapılır. (1) (7) The Board shall elect the Head and the Second Head of the Board among its members. The Head of the Board is also the President of the Authority. (7) Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer. Kurulun Başkanı, Kurumun da başkanıdır. (8) Term of office of the Board members is four years. Members may be re-elected after expiration of their term of office. The person who is elected for the position of the member whose post ends before the expiration of his or her term of office for any reason, shall serve the remaining period. (8) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. (9) Members of the Board shall take the following oath before the First Presidency Board of the Court of Cassation: “I do solemnly swear on my honour and on my dignity that I will carry out my duties with absolute impartiality, correctness, fairness and with sense of justice in line with the Constitution and the relevant legislation.” Application to Court of Cassation for oath taking is deemed to be one of the pressing matters. (9) Seçilen üyeler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda “Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler. Yargıtaya yemin için yapılan başvuru acele işlerden sayılır. (10) Unless provided for by a specific law, the members shall not assume any public or private tasks other than those related with carrying out their official duties in the Board; shall not act as executives in associations, foundations, cooperatives and in similar bodies; shall not engage in commercial activities, shall not engage in self-employment, shall not act as arbitrators and expert witnesses. However, Board members may prepare scientific publications, give lectures and attend conferences provided that these will not hinder their primary duties, and may receive copyrights and fees associated with those. (10) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. Ancak, Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler. (11) Investigations into the claims about the crimes allegedly committed by the members in connection with their duties shall be conducted as per the Law No. 4483 of 2/12/1999 on Adjudication of Public Servants and Other Public Employees, and permission for investigation shall be granted by the President of Turkey.(1) (11) Üyelerin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Cumhurbaşkanı tarafından verilir. (1) (12) Provisions of the Law No. 657 shall be applied to disciplinary investigations and prosecutions about the members of the Board. (12) Kurul üyeleri hakkında yapılacak disiplin soruşturması ve kovuşturmasında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (13) Members shall not be removed from their office by any reason before the expiration of their term of office. However, members of the Board may be removed from office by the Board decision if: (13) Kurul üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Kurul üyelerinin; a) it is found out subsequently that they do not meet the conditions required for their election, a) Seçilmek için gereken şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması, b) the conviction for the crimes, which is rendered for crimes committed by them in connection with their duties, is finalised. b) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi, c) it is ascertained with a medical board report that they will not be able to fulfil their duties, c) Görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak tespit edilmesi, ç) it is ascertained that they have been absent from work for fifteen consecutive days or for a total of thirty days within a year, without legitimate permission and excuse. ç) Görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da bir yılda toplam otuz gün süreyle devam etmediklerinin tespit edilmesi, d) it is ascertained that they fail to attend three Board meetings in one month and ten Board meetings in one year without any permission and excuse. d) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam üç, bir yıl içinde toplam on Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi, hâllerinde Kurul kararıyla üyelikleri sona erer. (14) Those who are appointed as the members of the Board shall be removed from their previous posts during their term of office in the Board. On the condition that they do not fail to meet the requirements of being employed as a civil servant, those who are assigned as Board members whilst on duty shall be appointed to posts that are appropriate for their vested positions and titles in one month, in case their term of office ends or they express their will to resign and lodge an application in this regard to their former institution within thirty days. Until the assignment, Authority shall continue to make any payment they are vested with. Until they take another post or take up another employment, Authority shall continue to make the payment of those who are appointed as Board members despite not being public servants and whose term of office terminated as stated hereinabove; and the payments to be made under this scope shall not exceed three months. With regard to personal and other rights, terms spent in the Authority shall be deemed to have spent in the previous institutions or organisations. (14) Kurul üyeliğine seçilenlerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişikleri kesilir. Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez. Bunların Kurumda geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları açısından önceki kurum veya kuruluşlarında geçirilmiş sayılır. Duties and powers of the Board Kurulun görev ve yetkileri ARTICLE 22 – (1) Duties and powers of the Board are as follows: MADDE 22- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) to ensure that the personal data are processed in compliance with fundamental rights and freedoms. a) Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak. b) to conclude the complaints of those who claim that their rights with regard to personal data protection have been violated. b) Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak. c) to examine whether the personal data are processed in compliance with the laws, upon complaint, or ex officio where it learns about the alleged violation, and to take temporary measures, if necessary. c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak. ç) to determine the adequate measures which are necessary for the processing of special categories of personal data. ç) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek. d) to ensure that Data Controllers’ Registry is maintained. d) Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak. e) to carry out regulatory acts on the matters concerning the Board’s field of duty and operation of the Authority. e) Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak. f) to carry out regulatory act to determine obligations related to data security f) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak. g) to carry out regulatory acts on the matters concerning duties, powers and responsibilities of the data controller and of its representative. g) Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak. ğ) to decide on the imposition of administrative sanctions provided for in this Law. ğ) Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek. h) to deliver its opinion about draft legislation prepared by other institutions or organizations that contain provisions on personal data. h) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek. ı) to conclude the Strategic Plan of the Authority; to determine the purpose, objectives, service quality standards and performance criteria of the Authority. ı) Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek. i) to discuss and decide on Strategic Plan and the budget proposal of the Authority which are prepared in compliance with its purposes and objectives. i) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak. j) to approve and publish the draft reports on the performance, financial situation, annual activities and other matters related with the Authority. j) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak. k) to discuss and decide on the recommendations as regards the purchase, sale and lease of immovable properties. k) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak. l) to carry out other tasks provided for by laws. l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Working Principles of the Board Kurulun çalışma esasları ARTICLE 23 – (1) President shall determine the dates and agenda of the meetings. The President may summon the Board for an extraordinary meeting, if necessary. MADDE 23- (1) Kurulun toplantı günlerini ve gündemini Başkan belirler. Başkan gereken hâllerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. (2) The Board shall convene at least with six members, including the President, and shall take decisions by simple majority of its total members. Members of the Board shall not cast abstaining vote. (2) Kurul, başkan dâhil en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. (3) Members shall not attend and cast vote in meetings, which concern issues regarding themselves, their relatives by blood up to third degree and relatives by affinity of marriage up to second degree, their adopted children and their spouses even if the marriage has ended. (3) Kurul üyeleri; kendilerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını, evlatlıklarını ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerini ilgilendiren konularla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. (4) Members of the Board shall not disclose the secrets they have learned concerning the relevant persons and third parties during their work to anyone other than legally authorized bodies, neither shall they use such secrets for their benefits. This obligation shall continue even after the end of their term of office. (4) Kurul üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (5) The issues debated in the Board shall be recorded in the minutes. The decisions and the grounds for the counter vote, if any, shall be written within 15 days at the latest. The Board shall release the decisions to the public, it deems necessary. (5) Kurulda görüşülen işler tutanağa bağlanır. Kararlar ve varsa karşı oy gerekçeleri karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yazılır. Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurur. (6) Unless otherwise agreed, debates at the Board meetings are confidential. (6) Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir. (7) The Working procedures and principles of the Board and the writing procedure of the decisions and other issues shall be regulated through a by-law. (7) Kurulun çalışma usul ve esasları ile kararların yazımı ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. The President Başkan ARTICLE 24 – (1) The President, who is the highest-level official of the Authority, as the Head of both the Authority and the Board, organises and conducts the services of the Authority in accordance with the legislation, Authority’s purpose and policies, Strategic Plan, performance criteria and service quality standards, and , ensures coordination between service units. MADDE 24- (1) Başkan, Kurul ve Kurumun başkanı sıfatıyla Kurumun en üst amiri olup Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlar. (2) The President is responsible for the general management and representation of the Authority. This responsibility entails the duties and powers concerning regulation, execution, inspection, evaluation of Authority’s work and, its announcement to the public, when necessary. (2) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar. (3) The duties of the President are as follows; (3) Başkanın görevleri şunlardır: a) to chair the Board’s meetings. a) Kurul toplantılarını idare etmek. b) to ensure the notification of Board decisions and public announcement of these when deemed necessary by the Board, and to monitor their implementation. b) Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek. c) to appoint Vice President, Heads of Departments and Authority’s personnel. c) Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak. ç) to finalize the recommendations communicated by service units and submit them to the Board. ç) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak. d) to ensure the implementation of the Strategic Plan and to establish the human resources and working policies in line with service quality standa d) Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak. e) to prepare the annual budget and financial tables of the Authority in line with the determined strategies, annual purposes and objectives. e) Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak. f) to ensure coordination between the Board and service units to have them work incoherent, efficient, disciplined and well-ordered manner. f) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak. g) to maintain the relations of the Authority with other institutions. g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. ğ) to determine the scope of the duties and powers of the personnel authorized to sign on behalf of the President. ğ) Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. h) to carry out other duties related to the management and operation of the Authority h) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. (4) The Second President is entitled to act on behalf of the President in his/her absence. (4) Kurum Başkanının yokluğunda İkinci Başkan, Başkana vekalet eder. Composition and Duties of the Presidency Başkanlığın oluşumu ve görevleri ARTICLE 25 – (1) The Presidency is composed of Vice President and service units. The Presidency shall fulfil the duties listed in paragraph four through the service units which are organized as departments. The number of departments shall not be more than seven. MADDE 25- (1) Başkanlık; Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlık, dördüncü fıkrada sayılan görevleri daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri aracılığıyla yerine getirir. Daire başkanlıklarının sayısı yediyi geçemez. (2) One Vice President shall be appointed by the President in order to assist him/her in his/her administrative duties. (2) Başkan tarafından, Kuruma ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır. (3) The Vice President and Heads of Departments shall be appointed by the President among those who have a bachelor degree of at least 4 year program and served in the public institutions for at least ten years. (3) Başkan Yardımcısı ve daire başkanları; en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, on yıl süreyle kamu hizmetinde bulunan kişiler arasından Başkan tarafından atanır. (4) The duties of the Presidency are as follows, (4) Başkanlığın görevleri şunlardır: a) to maintain the Data Controllers’ Registry. a) Veri Sorumluları Sicilini tutmak. b) to carry out clerical services for the Authority and the Board. b) Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek. c) to represent the Authority through attorneys-at-law at the proceedings and enforcement proceedings to which the Authority is a party; to follow up such proceedings or have them followed up and carry out the legal services. c) Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek. ç) to carry out personnel-related services of the Board members and Authority’s personnel. ç) Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek. d) to perform the duties referred to in laws with regard to financial services and strategy development units. d) Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak. e) to ensure that the information systems are established and used in order to carry operations of the Authority. e) Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak. f) to draft reports on the annual activities of the Authority or on other issues which are deemed needed, and submit them to the Board. f) Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak. g) to draft the Strategic Plan of the Authority. g) Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak. ğ) to determine the personnel policy of the Authority, prepare and implement the education and career-based plans for the personnel. ğ) Kurumun personel politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak. h) to carry out the appointment, transfer, discipline, performance, promotion, retirement and other similar procedures regarding the personnel. h) Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. ı) to determine the ethical principles for the personnel and provide necessary training. ı) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek. i)to carry out the services with regard to purchasing, leasing, maintenance, repair, construction, archive, health and social issues and similar ones within the framework of the Public Financial Management and Control Law No. 5018 of 10/12/2003. i) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek. j) to keep record of the movable and immovable properties of the Authority j) Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak. k) to fulfil other duties conferred by the Board or the President. k) Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (5) Service units and their working procedures and principles shall be laid down through a by-law which is brought into force by President of the Republic of Turkey in compliance with the field of activity, duties and powers stated in the Law upon Authority’s proposal. (5) Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve yetkilere uygun olarak Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. (1) The Personal Data Protection Experts and the Assistant Experts Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve uzman yardımcıları ARTICLE 26 – (1) The Personal Data Protection Experts and the Assistant Experts may be recruited by the Authority. The experts and assistant experts who are appointed as Personal Data Protection Expert within the framework of additional Article 41 of the Law No. 657 shall receive one extra grade for once only. MADDE 26- (1) Kurumda, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlardan 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı kadrosuna atananlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Provisions on the Personnel and Personnel Rights Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler ARTICLE 27- (1) Personnel of the Authority shall be subject to the Law No. 657, excluding the matters regulated through this Law. MADDE 27- (1) Kurum personeli, bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tabidir. (2) Head and members of the Board and personnel of the Authority shall receive remunerations determined to be paid to the precedent personnel, within the scope of financial and social rights, as per Additional Article 11 of the Decree Law No. 375 of 27/6/1989, within the framework of the same procedures and principles applicable. Among the remunerations paid to the precedent personnel, those which are exempt from taxes and other legal deductions shall also be exempt from taxes and deductions as per the Law. (2) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. (3) Head and members of the Board and personnel of the Authority are subject to the sub-paragraph (c) of the first paragraph of Article 4 of the Social Insurance and General Health Insurance Law No. 5510 of 31/5/2006. Head and members of the Board and personnel of the Authority shall be considered equal with the precedent personnel in terms of retirement rights. Among the personnel who were appointed as Head and members of the Board when insured under sub-paragraph (c) of the first paragraph of Article 4 of the Law No. 5510, terms of office in these duties shall be considered while ascertaining acquired rights, pensions, grades and steps of those whose term of office ends or who express their will to resign. The relevant term of office of those who fall within the scope of Provisional Article 4 of the Law No. 5510 while on duty, shall be deemed as the period for which position and representation compensation should be paid. Removal from previous institutions and organisations of those who were appointed as Head and members of the Board when insured under sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 4 of the Law No. 5510, shall not entail receiving a severance pay or termination pay. In such a case, term of office qualified for a severance pay or redundancy payment, shall be added to the service periods spent as Head and member of the Board, and accepted as the period for which a retirement bonus. (3) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananlardan bu görevleri sona erenler veya bu görevlerinden ayrılma isteğinde bulunanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Bunlardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananların, önceki kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul Başkanı ile Kurul üyeliği olarak geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir. (4) Civil servants working in public administrations attached to the centralized government, social security institutions, local administrations, administrations attached to local administrations, local administrative unions, revolving fund enterprises, funds established with laws, public entities, organizations more than 50% of whose capital belongs to public, public economic enterprises, state-owned economic enterprises, and associations and establishments attached to these, as well as other public officials may be seconded to the Authority upon the consent of their own institution, judges and public prosecutors may be seconded upon their consent provided that their salaries, allowances, any increases thereof, compensations and other social and financial rights and aids are paid by their own institution. Requests of the Authority in this regard shall be concluded with priority by the related institutions and organizations. Personnel assigned accordingly shall be deemed on paid leave. During this leave, rights of the personnel and their connection with civil service shall be maintained, this period of leave shall be taken into account in promotions and retirement, and they shall be promoted in due time without any need to further action. Periods spent in the Authority by those assigned under this Article shall be deemed to have been spent in their own institutions. Number of the personnel assigned accordingly shall not exceed ten per cent of the total number of posts for Personal Data Protection Experts and Personal Data Protection Assistant Experts, and the term of assignment shall not exceed two years. However, when deemed necessary, this term may be extended in one-year periods. (4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelere bağlı idarelerde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının muvafakati, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu madde kapsamında görevlendirilenlerin, Kurumda geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde onunu aşamaz ve görevlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllık dönemler hâlinde uzatılabilir. (1) (5) Titles and numbers of posts regarding the personnel to be employed in the Authority are presented in the annexed Table (I). Changes in titles and grade; addition of new titles and annulment of vacant posts shall be made upon the decision of the Board, provided that it shall not exceed the total number of posts, and shall be limited with the titles in the annexed tables of the Decree Law No. 190 on the General Posts and Procedures, dated 13/12/1983. (5) Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadro unvan ve sayıları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Toplam kadro sayısını geçmemek üzere 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla unvan ve derece değişikliği yapma, yeni unvan ekleme ve boş kadroların iptali Kurul kararıyla yapılır. CHAPTER SEVEN YEDİNCİ BÖLÜM Miscellaneous Çeşitli Hükümler Exemptions İstisnalar ARTICLE 28 (1) The provisions of this Law shall not be applied in the following cases where: MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: a) personal data are processed by natural persons within the scope of purely personal activities of the data subject or of family members living together with him/her in the same dwelling provided that it is not to be disclosed to third parties and the obligations about data security is to be complied with. a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. b) personal data are processed for official statistics and provided that they are being anonymized for the purposes for such as research, planning and statistics. b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. (c) personal data are processed with artistic, historical, literary or scientific purposes, or within the scope of freedom of expression provided that national defence, national security, public security, public order, economic security, right to privacy or personal rights are not violated or the process doesn’t constitute a crime. c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. (ç) personal data are processed within the scope of preventive, protective and intelligence activities carried out by public institutions and organizations duly authorised and assigned by law to maintain national defence, national security, public security, public order or economic security. ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. (d) personal data are processed by judicial authorities or execution authorities with regard to investigation, prosecution, judicial or execution proceedings. d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. (2) Provided that it is in compliance with and proportionate to the purpose and fundamental principles of this Law, Article 10 regarding the data controller’s obligation to inform, Article 11 regarding the rights of the data subject, excluding the right to claim compensation, and Article 16 regarding the obligation to register with the Data Controllers’ Registry shall not be applied in the following cases where personal data processing: (2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: a) is necessary for the prevention of committing a crime or for crime investigation. a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) is carried out on the data which are made public by the data subject himself/herself. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. c) is necessary for performance of supervision or regulatory duties and disciplinary investigation and prosecution to be carried out by the assigned and authorised public institutions and organizations and by public professional organizations, in accordance with the power conferred on them by the law, c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. ç) is necessary for protection economic and financial interests of State related to budget, tax and financial matters. ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. The Budget and the Revenues of the Authority Kurumun bütçesi ve gelirleri ARTICLE 29 – (1) The budget of the Authority shall be prepared and adopted in accordance with procedures and principles provided for in the Law No. 5018. MADDE 29- (1) Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir. (2) The revenues of the Authority are as follows; (2) Kurumun gelirleri şunlardır: a) Treasury grants from the general budget. a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları. b) The revenues from the movable and immovable properties of the Authority. b) Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler. c) Donations and grants received. c) Alınan bağış ve yardımlar. ç) The revenues from the utilization of the revenues. ç) Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. d) Other revenues. d) Diğer gelirler. Amended and Added Provisions Değiştirilen ve eklenen hükümler ARTICLE 30 – (It is related to the Law No. 5018 and dated 10/12/2003 and inserted therein) MADDE 30- (1) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) (2) – (5) – (It is related to the Law No. 5237 and dated 26/9/2004 and inserted therein) (2) ila (5) – (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) (6) (It is related to the Law No. 3359 and dated 7/5/1987 and inserted therein) (6) (7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) (7) (It is related to the– Organization and Responsibilities of Ministry of Health and its Associated Institutions – Decree Law No 663 and dated 11/10/2011 and inserted herein (7) (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) By-law Yönetmelik ARTICLE 31 – (1) By-laws related to the implementation of this Law shall be brought into force by the Authority. MADDE 31- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe konulur. Transitional Provisions Geçiş hükümleri PROVISIONAL ARTICLE 1- (1) The members of the Board shall be elected and the organizational structure of the Presidency shall be established within six months following the date of publication of this Law, as per the procedure stipulated in Article 21. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 21 inci maddede öngörülen usule göre Kurul üyeleri seçilir ve Başkanlık teşkilatı oluşturulur. (2) Data controllers are obliged to register with the Data Controllers’ Registry within the time specified and announced by the Board. (2) Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. (3) The personal data that were processed before the publication date of this Law shall be rendered compatible with the provisions of this Law within two years as of its date of publication. The personal data which are found to be not complying with the provisions of this Law shall be immediately erased, destructed or anonymized. However, consents duly taken before the publication date of this Law shall be deemed compatible with the provisions of this Law, unless no declaration of intent is made to the contrary within one year. (3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilir. (4) The by-laws provided for by this Law shall be brought into force within one year as of the date of publication of this Law. (4) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. (5) A high-level executive, to ensure coordination with regard to the implementation of the Law in public institutions and organisations, shall be appointed and notified to the Presidency within one year as of the date of publication of this Law. (5) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek Başkanlığa bildirilir. (6) The term of office for the first elected President, the Second President, and two members who are determined by ballot, shall be six years; this period shall be four years for the remaining five members. (6) İlk seçilen Başkan, İkinci Başkan ve kura ile belirlenen iki üye altı yıl; diğer beş üye ise dört yıl görev yapar. (7) Until the budget of the Authority is allocated; (7) Kuruma bütçe tahsis edilene kadar; a) The expenditures of the Authority shall be reimbursed by the budget of the office of the Prime Minister. a) Kurumun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. b) All necessary support services such as the premises, equipment, furnishing and the hardware shall be provided by the office of the Prime Minister in order for the Authority to fulfil its duties. b) Kurumun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç, mefruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Başbakanlıkça sağlanır. (8) The clerical services of the Authority shall be carried out by the office of the Prime Minister until the service units of the Authority has become fully functional. (8) Kurumun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. PROVISIONAL ARTICLE 2 – (Added:28/11/2017 – Article 7061/120) GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:28/11/2017-7061/120 md.) (1) Those who are graduated from 4-year degree program from faculties of political sciences, economics and administrative sciences, faculty of law and business administration or the departments of electronics or electrical and electronic engineering, electronic and communication engineering, computer engineering, information systems engineering of faculty of engineering in Turkey or abroad whose accreditation have been recognized by Council of Higher Education; and who have served for more than two years excluding annual leaves at positions indicated in sub-paragraph (11) of paragraph (A) of “Common Terms” Article 36 of the Law No 657 which requires occupational qualification test and on-the-job training and lecturers, having taken minimum 70 points at Foreign Language Placement Test and who are younger than 40 year old may be assigned as Personal Data Protection Expert. Number of personnel to be assigned in regard may not exceed fifteen. (1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı on beşi geçemez. Entry into force Yürürlük ARTICLE 32 – (1) For the purposes of this Law; MADDE 32- (1) Bu Kanunun; a) Articles 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 shall enter into force after six months as of the date of its publication. a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra, b) Other Articles shall enter into force on the date of its publication. b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Enforcement Yürütme ARTICLE 33 – (1) The provisions of this law shall be enforced by the Council of Ministers. MADDE 33- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.